آشیوه شده در: معاملات زراعی

آداب معاملات اراضی زراعی – کشاورزی وآشنایی با متداول ترین اصطلاحات و عبارات ثبتی

علیرغم مشکلات فوق الذکر در خصوص مشکلات ثبتی و حقوقی اسناد ، تصرف و … توجه به توصیه های زیر برای انجام معاملات اراضی کشاورزی و روستایی بسیار کاربرد دارد . این تجربیات نتیجه تحقیقات محیطی و موردی در استان مرکزی (حوالی شهرستان اراک) است که توسط جناب آقای لطفی صورت گرفته است و با…