آشیوه شده در: قرارداد

بررسی وریشه یابی زمینه های بروز اختلاف در قراردادهای مشارکت در ساخت( بخش اول )

ما در این بخش شما را به بررسی وریشه یابی زمینه های بروز اختلاف در قراردادهای مشارکت در ساخت راهنمایی میکنیم. بر اساس تحقیقات ومطالعات مدیر عامل مؤسسه آموزشی ، پژوهشی و حقوقی ارگ تهران  ( دکتر محمود حقیقت طلب ) ، نتایج حاصله از این تحقیقات ومطالعات میدانی نشان می دهد حدود 80 درصد…