آشیوه شده در: قراردادهای مشارکت

بررسی وریشه یابی زمینه های بروز اختلاف در قراردادهای مشارکت در ساخت (بخش دوم)

به ادامه بررسی و ریشه یابی زمینه های بروز اختلاف در قراردادهای مشارکت در ساخت می پردازیم امید است که راهنمایتان در قراردادهایتان باشد. پانزدهم : از پرداخت های غیر اصولی (بیش از حد وغیر متعارف پول به مالکین پرداختن)  ؟ اگر از همان ابتداء شریک سازنده در خصوص عرف پرداخت قراردادهای مشارکتی تحقیق وحساب…

مواظب مرغابی های خائنِ قراردادهای مشارکتی باشید !

قراردادهای مشارکت در ساخت در بازار رکود مسکن طرفداران زیادی دارد والبته به یُمن این روشِ سرمای گذاری شاهد نوسازی و یا ساخت وساز املاک فرسوده وکلنگی علی الخصوص در مناطق بسیار ضعیف ، ضعیف و متوسط پایتخت وسایر شهرستان های کشور هستیم . مواظب مرغابی های خائنِ قراردادهای مشارکتی باشید ! در این روش…