آشیوه شده در: صادرات کشور گران‌تر

تأثیر پدیده بیماری هلندی  بر تحلیل  بازار مسکن ( بخش اول )

تأثیر پدیده بیماری هلندی  بر تحلیل  بازار مسکن صادرات کشور گران‌تر واردات کشور  ارزان ‌تر نشانه بیماری هلندی واژه بیماری هلندی در سال ۱۹۷۷ توسط مجله Economist برای توصیف رکود بخش صنعتی در کشورهلند بعد از کشف گاز طبیعی در دهه ۱۹۶۰به‌کار گرفته شد . بیماری هلندی (  Dutch disease ) مفهوم اقتصادی است که…