آشیوه شده در: شخصیتی

آشنایی با 11 عامل فشار روحی و روانی و شخصیتی افراد در جلسات مذاکره

دراین جا توجه شما سرمایه گذاران و مذاکره کنندگان و متعاملین محترم را به یازده عامل فشار مذاکراتی ومعاملاتی جلب می کنم به این امید که هرگز دچار چنین اشتباهات خطرناکی نشوید واز دیگر سو ،  پس از تمرین بسیار سعی کنید چنین عادت های بدی را نیز  از خود دور نمایید ! آشنایی با…