آشیوه شده در: سرمایه گذاری ملکی

شناسایی محل ومنطقه ، قبل از انجام معامله وسرمایه گذاری ملکی

شناسایی محل ومنطقه ، قبل از انجام معامله وسرمایه گذاری ملکی بسیار حائز اهمیت است.برای انجام معاملات املاک اعم از خرید ملک  ، خواه  فروش آن  باشد ، خواه اجاره  دادن ملک باشد ویا مشارکت در ساخت و خواه معاوضه وتهاتر باشد و خواه تنظیم وامضای قرارداد به قصد انجام معامله باشد  نباید احساسی و…