آشیوه شده در: زمین های بایر

آشنایی با انواع اراضی از منظر قانون

قبل از تعریف مفاهیم نوعیت اراضی ، نگاهی به متداول ترین تقسیم بندیی انواع اراضی از منظر قانون ثبت ، زمین شهری و … می پردازم . اراضی براساس نوعیت آن با توجه به  مفاد قانون زمین شهری عبارت است از : دایر بایر متروکه موات دائر به معنی آباد ، برقرار و ضد معنی…