آشیوه شده در: ریشه یابی

بررسی وریشه یابی زمینه های بروز اختلاف در قراردادهای مشارکت در ساخت (بخش دوم)

به ادامه بررسی و ریشه یابی زمینه های بروز اختلاف در قراردادهای مشارکت در ساخت می پردازیم امید است که راهنمایتان در قراردادهایتان باشد. پانزدهم : از پرداخت های غیر اصولی (بیش از حد وغیر متعارف پول به مالکین پرداختن)  ؟ اگر از همان ابتداء شریک سازنده در خصوص عرف پرداخت قراردادهای مشارکتی تحقیق وحساب…

بررسی وریشه یابی زمینه های بروز اختلاف در قراردادهای مشارکت در ساخت( بخش اول )

ما در این بخش شما را به بررسی وریشه یابی زمینه های بروز اختلاف در قراردادهای مشارکت در ساخت راهنمایی میکنیم. بر اساس تحقیقات ومطالعات مدیر عامل مؤسسه آموزشی ، پژوهشی و حقوقی ارگ تهران  ( دکتر محمود حقیقت طلب ) ، نتایج حاصله از این تحقیقات ومطالعات میدانی نشان می دهد حدود 80 درصد…