آشیوه شده در: رکود تورمی

آثار رکود تورمی بر اقتصاد کشور

رکود تورمی  به وجود هم زمان تورم و رکود اقتصادی گفته می شود . رکود در تعریف اقتصادی به دو دوره سه ‌ماهه پیاپی رشد منفی در اقتصاد یک کشور اطلاق می‌شود . دوره‌ای که کاهش معنی دار در چهار عامل تولید ، درآمد ، اشتغال و تجارت ایجاد شود . این دوره معمولاً حداقل…