آشیوه شده در: راهکارها

تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن ( بخش پایانی )

ادامه تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن در بخش سوم و بخش پایانی به شرح ذیل می باشد. این سیاست سرمایه گذاری به همراهی دو عامل بستگی دارد : – اول اینکه دراثر این سیاست ها درآمدهای بادآورده صادراتی برای بودجه بندی صحیح برای توسعه درازمدت کنترل می‌شود – دوم اینکه دولت ازطریق…