آشیوه شده در: تب هلندی

تأثیر پدیده بیماری هلندی بر تحلیل بازار مسکن ( بخش دوم )

در واقع با ارزان شدن قیمت نفت ، موجودی حساب ذخیره ارزی نیز به صفر خواهد رسید و آن گاه دیگر امکان تعدیل نوسان درآمدهای نفتی وجود نخواهد داشت.  کارشناسان معتقدند که نباید درآمدهای آتی خود را بر پایه قیمت های متغیر بازارهای جهانی محاسبه کنند .همواره باید درصد قابل قبولی خطا را در پیش…