آشیوه شده در: اشتباهات مؤثر در آگهی های نوبتی

آشنایی با انواع اشتباهات مؤثر و غیر مؤثر در آگهی های نوبتی

به موجب  بخشنامه شماره 3700-24/8/52 ثبت منطقه مركزی و بخشنامه 5890/3- 29/8/54 در مورد اصلاح بند 6 فراز ” ج ” اشتباهات در آگهی های نوبتی حَسبِ مفاد بند387 بخشنامه اداره ثبت اسناد و املاک به دو صورت مؤثر و غیر مؤثر به چشم می خورد . در این مجال به اقدامات ضروری در مدریت…